Oproeping voor de gewone algemene vergadering van Gimv op 28 juni 2023 Oproeping voor de gewone algemene vergadering van Gimv op 28 juni 2023 Oproeping voor de gewone algemene vergadering van Gimv op 28 juni 2023

Oproeping voor de gewone algemene vergadering van Gimv op 28 juni 2023

Corporate

Vandaag publiceerde Gimv de bijeenroeping voor de gewone algemene vergadering die zal worden gehouden op 28 juni 2023 om 10u30 in Hotel Crowne Plaza, Gerard le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen.

Naast de reguliere agendapunten (goedkeuringen remuneratieverslag en jaarrekening, kwijtingen bestuurders en commissaris en vaststelling globale budget remuneratie voor niet-uitvoerende bestuurders), worden de aandeelhouders uitgenodigd om (i) een dividend goed te keuren van 2,60 euro per aandeel (in principe in de vorm van een keuzedividend, met een mandaat aan de raad van bestuur om de definitieve beslissing te nemen omtrent (a) de keuzemogelijkheid om het dividend ook onder de vorm van nieuwe aandelen uit te keren, (b) het tijdstip waarop het dividend betaalbaar zal worden gesteld, en (c) in voorkomend geval de start en het einde van de keuzeperiode alsook de andere voorwaarden en modaliteiten van het keuzedividend), (ii) mevrouw Hilde Laga, mevrouw Brigitte Boone, de heer Marc Descheemaecker en de heer Geert Peeters te herbenoemen als bestuurder op voordracht van Vlaamse Participatiemaatschappij NV voor een termijn van vier jaar, en (iii) de coöptatie van de heer Jan Desmeth als nieuwe bestuurder, op voordracht van Vlaamse Participatiemaatschappij NV, te bevestigen (naar aanleiding van het vrijwillig ontslag van de heer Karel Plasman in maart 2023) en de heer Jan Desmeth te benoemen als bestuurder voor een termijn van vier jaar.

Alle informatie in verband met deze algemene vergadering kan worden geraadpleegd op de website van Gimv: https://www.gimv.com/nl/investeerders/algemene-vergaderingen.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:

Edmond Bastijns*
Lid Executief Comité
Chief Legal Officer – Secretaris-Generaal
T +32 3 290 22 03
edmond.bastijns@gimv.com
* bv