Oproeping voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van Gimv op 26 juni 2024 Oproeping voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van Gimv op 26 juni 2024 Oproeping voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van Gimv op 26 juni 2024

Oproeping voor de gewone en buitengewone algemene vergadering van Gimv op 26 juni 2024

Corporate

Vandaag publiceerde Gimv de bijeenroeping voor de gewone en buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op 26 juni 2024 om 10u30 in Hotel Crowne Plaza, Gerard le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen.

Naast de reguliere agendapunten (goedkeuringen remuneratieverslag en jaarrekening, kwijtingen bestuurders en commissaris en vaststelling globale budget remuneratie voor niet-uitvoerende bestuurders), worden de aandeelhouders uitgenodigd om een dividend goed te keuren van 2,60 euro per aandeel (in principe in de vorm van een keuzedividend, met een mandaat aan de raad van bestuur om de definitieve beslissing te nemen omtrent (a) de keuzemogelijkheid om het dividend ook onder de vorm van nieuwe aandelen uit te keren, (b) het tijdstip waarop het dividend betaalbaar zal worden gesteld, en (c) in voorkomend geval de start en het einde van de keuzeperiode alsook de andere voorwaarden en modaliteiten van het keuzedividend).

Daarnaast worden de aandeelhouders uitgenodigd om de coöptatie van de heer Filip Dierckx, de heer Robert Van Goethem en de heer Marc Valentiny als nieuwe bestuurders op voordracht van nieuwe referentie-aandeelhouder WorxInvest te bevestigen en het mandaat van mevrouw Manon Janssen als onafhankelijk bestuurder voor een nieuwe periode van 4 jaar te verlengen.

De wissel van referentieaandeelhouder brengt eveneens een herziening mee van de mogelijkheid om rechtspersonen te benoemen als bestuurder. In deze context werd aan alle bestuurders de mogelijkheid geboden van een omschakeling van een mandaat in persoonlijke naam naar een mandaat middels een vennootschap, uiteraard met volledige inachtneming van de bestaande termijnen van de lopende mandaten.

Ten slotte worden de aandeelhouders ook uitgenodigd voor een buitengewone algemene vergadering tot aanpassing van de statuten in functie van de wijziging in referentie-aandeelhouderschap en daaruit volgende update inzake governance, meer specifiek met betrekking tot de samenstelling van de raad van bestuur (1/3 van het totaal aantal bestuurders op voordracht van WorxInvest en minstens een meerderheid van onafhankelijke bestuurders) en adviserende comités (minimum twee leden in elk comité op voordracht van WorxInvest en telkens een meerderheid van onafhankelijke bestuurders).

Alle informatie in verband met deze algemene vergadering kan worden geraadpleegd op de website van Gimv:

https://www.gimv.com/nl/investeerders/algemene-vergaderingen