Persbericht in toepassing van Artikel 7:97, §4, 1° WVV Persbericht in toepassing van Artikel 7:97, §4, 1° WVV Persbericht in toepassing van Artikel 7:97, §4, 1° WVV

Persbericht in toepassing van Artikel 7:97, §4, 1° WVV

Corporate

In het kader van een mogelijke overdracht van de (gehele of gedeeltelijke) participatie van Vlaamse Participatiemaatschappij NV (“Referentieaandeelhouder”), de referentieaandeelhouder en verbonden partij van Gimv NV (de “Vennootschap”), zoals aangekondigd op 8 september 2023, werd de Vennootschap verzocht om geselecteerde geïnteresseerde partijen toegang te verlenen tot bepaalde confidentiële informatie betreffende de Vennootschap en haar activiteiten teneinde zulke geïnteresseerde partijen toe te laten een geïnformeerde overnamebeslissing te nemen.

Op 19 september 2023 heeft de raad van bestuur ingestemd met het verzoek van de Referentieaandeelhouder (de “Beslissing”), in overeenstemming met het advies van het comité van onafhankelijk bestuurders overeenkomstig artikel 7:97, §3 WVV. De raad van bestuur heeft hierbij het volgende in overweging genomen:

  • De Beslissing betreft een voorbereidende beslissing die de door de Referentieaandeelhouder voorgenomen transactie voorafgaat en faciliteert. Bijgevolg is de raad van bestuur van mening dat de Beslissing geen directe gevolgen teweegbrengt voor de aandeelhouders van de Vennootschap.
  • Het is in het belang van de Vennootschap en alle aandeelhouders dat een eventuele transactie wordt uitgevoerd op basis van correcte informatie en inschattingen. Het verschaffen van afdoende informatie kan ook bijdragen aan het bewerkstellingen van een solide aandeelhoudersstructuur in lijn met het door de Vennootschap gevoerde beleid.
  • De kosten voor de Vennootschap verbonden met de Beslissing zijn beperkt. Er wordt verwacht dat deze substantieel minder dan 1% van het netto-actief van de Vennootschap zullen bedragen.
  • Het ter beschikking stellen van informatie werd door de raad van bestuur onderworpen aan bepaalde beperkingen en voorwaarden teneinde de belangen van de Vennootschap te vrijwaren.
  • Enige mogelijke negatieve gevolgen verbonden met de Beslissing worden geacht gecompenseerd te worden door de voordelen verbonden met de Beslissing.

Het besluit van advies van het comité van onafhankelijk bestuurders luidt als volgt: “Op basis van de overwegingen zoals hierboven uiteengezet, de beoordeling van het voordeel of nadeel van de Beslissing voor de Vennootschap en haar aandeelhouders, en de begroting van de vermogensrechtelijke gevolgen ervan, komt het Comité, mede op basis van het advies van de onafhankelijk expert, tot het besluit dat de goedkeuring van de Beslissing niet van aard is de Vennootschap een nadeel te berokkenen dat niet gecompenseerd wordt door andere elementen in het beleid van de Vennootschap, dan wel kennelijk onrechtmatig zou zijn. Het Comité verleent bijgevolg unaniem een positief advies aan de raad van bestuur van de Vennootschap om de Beslissing goed te keuren.”

De beoordeling van de commissaris luidt als volgt: “Op grond van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de financiële en boekhoudkundige gegevens vermeld in het advies van het comité van onafhankelijke bestuurders op datum van 19 september 2023 en in de notulen van het bestuursorgaan op datum van 19 september 2023, hetwelk de voorgenomen verrichting motiveert, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten, consistent zijn ten opzichte van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht.”