Trading update over impact van de Covid-19 crisis Trading update over impact van de Covid-19 crisis Trading update over impact van de Covid-19 crisis

Trading update over impact van de Covid-19 crisis

Corporate

In deze trading update geven we een eerste indicatie van de onmiddellijke impact van de Covid-19 crisis op de resultaten van Gimv over het boekjaar 2019-2020 (periode 1 april 2019 – 31 maart 2020; niet-geauditeerde cijfers). Zoals gepland zullen we op 20 mei 2020 meer uitgebreid communiceren over de geauditeerde resultaten van Gimv over het boekjaar 2019-20.

Koen Dejonckheere, CEO Gimv: “Vanaf het begin van deze uitzonderlijke crisis ging onze aandacht prioritair uit naar het nemen van de nodige maatregelen ter bescherming van de gezondheid van onze medewerkers en van al onze stakeholders. Daarenboven werd alles in het werk gezet om de continuïteit van onze activiteiten te garanderen. Onze management teams en medewerkers van onze portefeuillebedrijven doen al het mogelijke om, binnen het kader van de geldende richtlijnen, terug volledig operationeel te worden. Onze focus en vastberadenheid om deze crisis door te komen, in combinatie met de financiële sterkte van Gimv, bieden een solide basis voor de toekomst.”

Niet-gerealiseerd waarderingsresultaat onder IFRS
Ondanks de sterke operationele performance van onze portefeuillebedrijven in 2019 en de veelbelovende start in 2020 heeft de zeer sterke daling van de beurzen in maart ten gevolge van de corona-crisis een directe impact op de IFRS-waardering van de portefeuille van Gimv. De lagere beursmultiples hadden in het vierde kwartaal van ons boekjaar (afsluitend op 31 maart 2020) een zeer negatieve impact op het niet-gerealiseerde portefeuilleresultaat. Voor het volledige boekjaar schatten we, op basis van voorlopige en niet geauditeerde cijfers, dat het portefeuilleresultaat ongeveer 10% negatief zal zijn.

Het is vandaag te vroeg om te weten in welke mate de lagere beurskoersen een correcte voorafspiegeling zijn van de verwachte economische impact op de bedrijfsresulaten ten gevolge van de corona-crisis.

Impact op activiteiten en resultaten van portefeuillebedrijven
Onze teams zijn sinds het begin van de corona-crisis in dagelijks contact met al onze portefeuillebedrijven om de veiligheid en gezondheid van hun medewerkers op te volgen, alsook om na te gaan waar ze het management kunnen bijstaan in de pro-actieve aanpak van deze crisis. Onze bedrijven en medewerkers tonen een sterke veerkracht, met een snelle en doortastende aanpak, met als belangrijkste prioriteiten het welzijn van hun medewerkers, het vrijwaren van voldoende liquiditeiten, continuïteitsplanning en de voorbereiding van de heropstart of het terug opdrijven van de operaties.

Gimv beschikt over een geografisch en sectoraal gediversifieerde portefeuille. De gevolgen van deze crisis voor onze bedrijven zijn zeker niet gelijkmatig verdeeld en een belangrijk deel van onze bedrijven toont zich zeer resistent. Het is dan ook te vroeg om vandaag reeds een duidelijke indicatie te geven over de gevolgen van de corona-crisis op de prestaties van onze portefeuillebedrijven in 2020.

Solide balans en liquiditeitspositie
Gimv beschikt over een robuuste solvabiliteits- en liquiditeitspositie, die haar toelaat om haar meer dan 50 portefeuillebedrijven bij te staan waar nodig en tegelijkertijd ook toekomstige investeringen blijvend mogelijk te maken. Per einde maart bedroeg de liquiditeitspositie van Gimv ongeveer EUR 370 mio (waarvan EUR 250 mio afkomstig van de lange-termijn obligatie uitgegeven in 2019), en daarnaast beschikt Gimv ook nog over EUR 200 mio niet opgenomen kredietlijnen.

Dividend
De Raad van Bestuur heeft de intentie om een stabiel bruto-dividend van EUR 2,5 per aandeel voor te stellen aan de algemene vergadering van Gimv die gepland is op 24 juni 2020.

Na goedkeuring door de algemene vergadering zal de uitbetaling plaats vinden onder de vorm van een keuzedividend, wat Gimv zal toelaten haar investeringsritme extra te financieren. De modaliteiten hiervan zullen ten gepasten tijde worden gecommuniceerd.

Vooruitzichten
In de huidige zeer uitzonderlijke en onzekere omstandigheden is het onmogelijk voor Gimv om een uitspraak te doen over hoe sterk en lang deze crisis en de begeleidende overheidsmaatregelen zullen doorwegen op de activiteiten en resultaten van onze portefeuillebedrijven. Gimv en haar portefeuillebedrijven blijven opereren in actueel zeer volatiele marktomstandigheden, zowel financieel, industrieel als op het vlak van consumentenvertrouwen.

Financiële kalender

  • Jaarresultaten boekjaar 2019-2020: 20 mei 2020
  • Algemene vergadering boekjaar 2019-2020: 24 juni 2020
  • Halfjaarresultaten boekjaar 2020-21: 19 november 2020

 

Buitengewone algemene vergadering Gimv 12 mei 2020 – COVID-19
Op vrijdag 10 april 2020 publiceerde Gimv de bijeenroeping voor een buitengewone algemene vergadering die zal worden gehouden op 12 mei 2020.

In toepassing van artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19 pandemie en in afwijking van de bijeenroeping zoals gepubliceerd in De Tijd en het Belgisch Staatsblad op 10 april 2020, is de deelname aan deze buitengewone algemene vergadering op 12 mei 2020 enkel mogelijk door schriftelijke stemming of door volmacht (inclusief uitdrukkelijke steminstructies) te geven aan de heer Edmond Bastijns, Secretaris-Generaal van Gimv. Meer informatie kan worden geraadpleegd op de website van Gimv: https://www.gimv.com/nl/investeerders/algemene-vergaderingen.

Voor het overige (agenda, registratiedatum, toelatingsvoorwaarden, terbeschikkingstelling van informatie, aanvulling agenda en schriftelijke vragen) blijft de oproeping volledig ongewijzigd.

Deze buitengewone algemene vergadering op 12 mei 2020 zal naar alle waarschijnlijkheid niet het vereiste aanwezigheidsquorum bereiken en zal bijgevolg niet rechtsgeldig kunnen beraadslagen en besluiten over de voorgestelde agenda. Er zal in dat geval een nieuwe oproeping worden gepubliceerd met dezelfde agenda voor een buitengewone algemene vergadering die zal doorgaan aansluitend op de gewone algemene vergadering van 24 juni 2020 en die rechtsgeldig zal kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen.