Verslag van de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders - Algemene vergadering keurt brutodividend van 2,45 EUR per aandeel goed Verslag van de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders - Algemene vergadering keurt brutodividend van 2,45 EUR per aandeel goed Verslag van de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders - Algemene vergadering keurt brutodividend van 2,45 EUR per aandeel goed

Verslag van de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders - Algemene vergadering keurt brutodividend van 2,45 EUR per aandeel goed

Corporate

Vandaag heeft de gewone en buitengewone algemene vergadering (AV) van Gimv plaatsgevonden. 37,80% van het aandelenkapitaal was vertegenwoordigd (9.610.524 aandelen). De AV stelde het brutodividend (coupon nr.23) vast op 2,45 EUR bruto per aandeel (netto 1,7885 EUR).

Gimv betaalt over het boekjaar 2015-2016 een brutodividend van 2,45 EUR per aandeel (netto 1,7885 EUR)

Gimv realiseert over het boekjaar 2015-2016 een nettowinst (deel groep) van 137,2 miljoen EUR (5,39 EUR per aandeel). De AV aanvaardde vandaag het voorstel van de raad van bestuur om over het boekjaar 2015-2016 een brutodividend van 2,45 EUR (netto 1,7885 EUR) per aandeel uit te keren. Dit brengt het brutodividendrendement op de slotkoers van het aandeel van het boekjaar 2015-2016 op 5,1%.

Dit dividend zal betaalbaar worden gesteld op 6 juli 2016. Als hoofdbetaalagent voor de betaling van het dividend over boekjaar 2015-2016 werd aangeduid: KBC Bank, Havenlaan 2, 1080 Brussel.

Verder werd ook de jaarrekening van het boekjaar 2015-2016 goedgekeurd en verleende de AV kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat, afgesloten op 31 maart 2016. De AV keurde eveneens de herbenoeming goed van volgende bestuurders: mevrouw Christ’l Joris (tot 2018), mevrouw Sophie Manigart (tot 2018) en de heer Bart Van Hooland (tot 2018). Daarnaast maakte de AV kennis met de heer Geert Peeters, die door de bijzondere algemene vergadering van 27 mei 2016 werd benoemd.

De algemene vergadering gaf ook haar goedkeuring aan de benoeming van EY Bedrijfsrevisoren BCV tot commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar eindigend na de algemene vergadering die de rekeningen over het boekjaar 2018-2019 dient goed te keuren.

Buitengewone algemene vergadering (BAV)

Aangezien het vereiste quorum voor de BAV van 27 mei 2016 niet werd bereikt, vond vandaag eveneens de BAV plaats. In deze BAV werd de bestaande machtiging van de raad van bestuur met betrekking tot het toegestaan kapitaal hernieuwd en een nieuw mandaat gegeven om eigen aandelen binnen een bepaalde prijsvork te verwerven of vervreemden.

Financiële kalender

  • Ex-date dividend boekjaar 2015-2016 (coupon nr.23) - 4 juli 2016

  • Record-date dividend boekjaar 2015-2016 (coupon nr.23) - 5 juli 2016

  • Betaalbaarstelling dividend boekjaar 2015-2016 (coupon nr.23) - 6 juli 2016

  • Business update eerste kwartaal boekjaar 2016-2017 (periode 01/04/2016-30/06/2016) - 20 juli 2016

  • Halfjaarresultaten boekjaar 2016-2017 (periode 01/04/2016-30/09/2016) - 17 november 2016