Verslag van de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders - Algemene vergadering keurt brutodividend van 2,45 EUR per aandeel goed Verslag van de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders - Algemene vergadering keurt brutodividend van 2,45 EUR per aandeel goed Verslag van de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders - Algemene vergadering keurt brutodividend van 2,45 EUR per aandeel goed

Verslag van de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders - Algemene vergadering keurt brutodividend van 2,45 EUR per aandeel goed

Corporate

Vandaag heeft de gewone algemene vergadering (AV) van Gimv plaatsgevonden. 35,36% van het aandelenkapitaal was vertegenwoordigd (8.473.689 aandelen). De AV stelde het brutodividend (coupon nr.20) vast op 2,45 EUR bruto per aandeel (netto 1,8375 EUR). Bovendien nam de AV ook kennis van het keuzedividend en de modaliteiten.

Gimv betaalt over het boekjaar 2012-2013 een brutodividend van 2,45 EUR per aandeel (netto 1,8375 EUR).

Gimv realiseert over het boekjaar 2012-2013 een nettowinst (deel groep) van 32,7 miljoen EUR. De AV aanvaardde vandaag het voorstel van de raad van bestuur om over het boekjaar 2012-2013 een brutodividend van 2,45 EUR (netto 1,8375 EUR) per aandeel uit te keren onder de vorm van een keuzedividend. Dit brengt het brutodividendrendement op de slotkoers van het aandeel van het boekjaar 2012-2013 op 6,3%.

Vanaf 3 juli 2013 heeft de aandeelhouder de mogelijkheid om zijn dividend in te brengen in het kapitaal van Gimv tegen de volgende voorwaarden:

Inbreng t.b.v. het nettodividend: 1,8375 EUR per coupon nr. 20. Inbrengverhouding: 18 coupons nr. 20 per nieuw aandeel. Uitgifteprijs per nieuw aandeel: 33,075 EUR, of een korting van 8,0% versus de slotkoers van 25 juni 2013 na aftrek van het brutodividend. Inbrengperiode: van 3 tot en met 26 juli 2012, 16 uur. Levering van de nieuwe aandelen: 2 augustus 2013. Deelname in de resultaten: voor het volledige boekjaar 2013-2014 dat aanving op 1 april 2013. Aandeelhouders die geen keuze kenbaar maken, zullen het nettodividend vanaf 2 augustus 2012 automatisch in geld ontvangen. Centralisator: KBC Securities.

Verder werd ook de jaarrekening van het boekjaar 2012-2013 goedgekeurd en verleende de AV kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat, afgesloten op 31 maart 2013. De AV keurde eveneens de herbenoeming goed van volgende bestuurders: de heer Koen Dejonckheere (tot 2017), de heer Emile van der Burg (tot 2014), de heer Eric Spiessens (tot 2014) en de heer Dirk Boogmans (tot 2014). Daarnaast gaf de AV zijn goedkeuring aan de herbenoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren als Commissaris van de vennootschap, en dit voor een periode van drie jaar.

Buitengewone algemene vergadering
Aangezien het vereiste quorum voor de BAV van 22 mei ll. niet werd bereikt, vond vandaag eveneens de BAV plaats. In deze BAV werd de bestaande machtiging van de raad van bestuur met betrekking tot het toegestaan kapitaal hernieuwd en een nieuw mandaat gegeven om eigen aandelen binnen een bepaalde prijsvork te verwerven of vervreemden.