Aandeel

Inhoud

Share information

 

_

Share codes and capital info

Het Gimv-aandeel is genoteerd op de continumarkt van Euronext Brussels sinds 26 juni 1997. De aandelen van Gimv zijn niet onderverdeeld in categorieën.

Aandelencode GIMB
ISIN-code BE0003699130
Reuters-code GIMV.BR
Bloomberg-code GIMB BB
Aantal bestaande aandelen (28/07/2023) 27 881 273
Maatschappelijk kapitaal (28/07/2023) 264 665 131.98
Marktkapitalisatie (25/09/2023) 1 161 255 020.45 EUR
 
Liquiditeit van het aandeel 

Gimv heeft KBC Securities en Bank Degroof Petercam aangesteld als 'liquidity provider'.  De liquiditeitsovereenkomsten komen voort uit de zorg die Gimv besteedt aan het verzekeren van een voldoende actieve markt in het aandeel zodat in normale marktomstandigheden genoeg liquiditeit kan worden behouden.

Kapitaalverhogingen

DATUM KAPITAAL   TOTAAL AANTAL AANDELEN
  Verhoging Totaal  
31-01-1995 672 262.43 102 756 848.68 4 145 201
31-07-1995 12 146 782.71 114 903 631.39 4 635 201
27-05-1997 (1) 103 240 216.26 218 146 301.80 23 176 005
05-12-2000 (2) 1 853 698.20 220 000 000.00 23 176 005
03-08-2012 (3) 7 478 071.40 227 478 071.40 23 963 786
02-08-2013 (3) 7 223 793.74 234 701 865.14 24 724 780
01-08-2014 (3) 6 662 763.59 241 364 628.63 25 426 672
28-07-2020 (3) 5 889 797.58 247 254 426.21 26 047 134
29-07-2021 (3) 5 765 544.49 253 019 970.70 26 654 508
28-07-2022 (3) 5 393 577.86 258 413 548.56 27 222 697
28/07/2023 (3) 6 251 583.42 264 665 131.98 27 881 273

(1) Incorporatie van uitgiftepremie en aandelensplitsing 1:5
(2) Kapitaalverhoging en omzetting in euro
(3) Kapitaalverhoging naar aanleiding van keuzedividend

Vorm van Gimv-aandelen

De aandelen van Gimv zijn gedematerialiseerde aandelen (op een effectenrekening bij uw financiële instelling) of aandelen op naam (in het aandelenregister bij de vennootschap).

Wenst u uw gedematerialiseerde aandelen om te zetten naar aandelen op naam?

Bij een inschrijving van uw aandelen in het register ontvangt u informatie m.b.t. vennootschapsrechtelijke of administratieve aangelegenheden per post of per e-mail rechtstreeks van de vennootschap. Voor het overige (zoals bv. uitbetalingen van dividenden) verandert er voor u niets.

Het enige dat u voor een omzetting van uw gedematerialiseerde aandelen naar aandelen op naam moet doen is contact opnemen met uw financiële instelling met het formele verzoek tot omzetting. Deze zal na ontvangst en verwerking van uw verzoek en alle daartoe vereiste gegevens een formulier ‘Nom 005-03’ invullen en aan Gimv bezorgen voor ondertekening. Vervolgens wordt dit formulier aan Euroclear bezorgd die het nodige zal doen om de aandelen in te schrijven in de nominatieve aandelenrekening van Gimv bij Euroclear Belgium en het elektronisch aandelenregister van Gimv. Wanneer het proces is afgerond ontvangt u van Gimv nog een attest tot bevestiging van uw inschrijving in het register.

Uw financiële instelling kan u hiervoor administratieve kosten aanrekenen. Voorts is het mogelijk dat sommige financiële instellingen deze dienstverlening niet aanbieden. Gimv heeft hier als emittent geen enkele invloed op.

Wenst u uw aandelen op naam om te zetten naar gedematerialiseerde aandelen?

U dient een schriftelijk verzoek tot omzetting te richten aan Gimv Legal via e-mail (gimvlegal@gimv.com) of per post (Gimv Legal, Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen) met volgende gegevens:

- uw naam, adres en geboortedatum
- recto verso kopie van uw identiteitskaart
- de details van de effectenrekening (nummer en naam van de financiële instelling) waarop de aandelen moeten worden bijgeschreven
- het aantal aandelen op naam die moeten worden omgezet naar gedematerialiseerde vorm.

Gimv behoudt zich het recht voor om steeds bijkomende informatie op te vragen alvorens om te gaan tot effectieve uitschrijving uit het register.

Kennisgeving verwerking persoonsgegevens voor aandeelhouders op naam

In overeenstemming met haar wettelijke verplichtingen verzamelt Gimv NV (‘Gimv’) bepaalde gegevens met betrekking tot haar aandeelhouders in een elektronisch aandelenregister. Indien deze gegevens persoonsgegevens uitmaken, treedt Gimv op als de verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van deze persoonsgegevens en zal zij de persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG', vaak beter gekend als ‘GDPR’) en alle andere lokale wetten die van toepassing zouden kunnen zijn.

Gimv kan externe dienstverleners en leveranciers aanstellen (‘verwerkers’) om bepaalde diensten te leveren waarbij de persoonsgegevens worden verwerkt (bv. IT-dienstverleners).

De persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan andere ontvangers, zoals overheidsinstanties, handhavingsautoriteiten, justitie-instanties, advocaten, adviseurs of andere dienstverleners, auditoren of andere derde partijen, indien Gimv te goeder trouw inschat dat zulke doorgifte redelijkerwijs noodzakelijk of nuttig is (bv. teneinde een wettelijke verplichting of procedure na te leven, om de veiligheid en zekerheid van infrastructuur, activiteiten of het publiek te verzekeren).

Gimv zal geen persoonsgegevens aan andere derden of buiten de Europese Economische Ruimte doorgeven zonder uw medeweten, behoudens wanneer het Gimv wettelijk niet toegestaan is om u hierover te informeren.

Gimv zal de persoonsgegevens slechts verwerken voor zover en voor zolang zij hiertoe wettelijk verplicht is.

Een aandeelhouder kan steeds de volgende verzoeken indienen met betrekking tot zijn/haar persoonsgegevens door de Gimv Compliance Office te contacteren (zie contactgegevens hieronder):

  • bevestiging of de persoonsgegevens al dan niet door ons worden verwerkt en, desgevallend, toegang tot of inzage van de persoonsgegevens;
  • correctie van onjuiste persoonsgegevens;
  • aanvulling van onvolledige persoonsgegevens;
  • verwijdering of beperking van verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens;
  • overdracht van persoonsgegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke of verwerker;
  • beëindiging van verwerking van persoonsgegevens.

Na ontvangst van zulk verzoek, zal Gimv steeds onderzoeken in welke mate het mogelijk is om op het verzoek in te gaan en of en in welke mate Gimv hiertoe wettelijk verplicht is. Gimv zal steeds schriftelijk informeren over de beslissing en de ondernomen acties.

Als u verdere vragen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met de Gimv Compliance Office (compliance@gimv.com).

U heeft tenslotte steeds het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit naar keuze. In België kan u zich wenden tot de GBA (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).