Gimv NV lanceert een obligatie-uitgifte voor particuliere en institutionele beleggers voor een totaal nominaal bedrag van minimum 150 miljoen EUR Gimv NV lanceert een obligatie-uitgifte voor particuliere en institutionele beleggers voor een totaal nominaal bedrag van minimum 150 miljoen EUR Gimv NV lanceert een obligatie-uitgifte voor particuliere en institutionele beleggers voor een totaal nominaal bedrag van minimum 150 miljoen EUR

Gimv NV lanceert een obligatie-uitgifte voor particuliere en institutionele beleggers voor een totaal nominaal bedrag van minimum 150 miljoen EUR

Corporate

Gimv NV kondigt aan dat op 21 juni 2019 een obligatie-uitgifte gelanceerd zal worden op 7 en 12 jaar (respectievelijk de “2026 obligaties” en de “2031 obligaties”) voor een totaal nominaal bedrag van minimum 150 miljoen EUR en maximum 250 miljoen EUR. De obligaties zullen worden uitgegeven in de vorm van een openbaar aanbod in België en het Groothertogdom Luxemburg dat openstaat voor particuliere beleggers en gekwalificeerde beleggers. De obligaties zullen genoteerd worden op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel.

Gimv NV heeft de bedoeling om de netto-opbrengsten van de obligaties te gebruiken voor haar algemene financieringsdoelen, namelijk om de verdere groei van Gimv en haar portfoliobedrijven te financieren met behoud van een adequaat liquiditeitsniveau gedurende de volledige investeringscyclus (in het bijzonder in het licht van de relatief jonge investeringsportefeuille).

De 2026 obligaties zullen aangeboden worden aan particuliere beleggers en institutionele beleggers. De 2031 obligaties zullen uitsluitend aan institutionele beleggers worden aangeboden.

-----------------

Belangrijke mededeling
Deze obligaties zijn een vorm van schuldinstrumenten. Een belegging in obligaties houdt bepaalde risico's in. Door in te schrijven op de obligaties, lenen de beleggers geld aan Gimv NV, dat zich ertoe verbindt om intrest te betalen op een jaarlijkse basis en de hoofdsom terug te betalen op de vervaldatum. In geval van faillissement of een wanprestatie door Gimv NV, is het echter mogelijk dat de beleggers de bedragen waarop zij gerechtigd zijn niet recupereren en riskeren zij dus hun investering geheel of gedeeltelijk te verliezen. De obligaties zijn bedoeld voor beleggers die in staat zijn om de interestvoeten te evalueren in het licht van hun kennis en financiële ervaring. Een beslissing om te beleggen in deze obligaties dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie die is opgenomen in het prospectus. Vooraleer een beleggingsbeslissing te nemen, moeten de beleggers het gehele prospectus lezen (en, in het bijzonder, Deel II: “Risicofactoren” op pagina’s 32-46 van de Nederlandse vertaling van het prospectus). Iedere potentiële belegger moet zorgvuldig nagaan of het voor dit type belegger passend is om te beleggen in de obligaties, rekening houdend met zijn of haar kennis en ervaring, en moet, indien nodig, professioneel advies terzake inwinnen.

-----------------

Uitgifteprijs
De uitgifteprijs bedraagt 101,875% van de nominale waarde van de 2026 obligaties en 102% van de nominale waarde van de 2031 obligaties, met bruto coupons van 2,875% voor de 2026 obligaties en 3,500% voor de 2031 obligaties, die beide op 5 juli van elk jaar uitbetaald zullen worden. De bruto actuariële rendementen op basis van de uitgifteprijzen bedragen 2,579% voor de 2026 obligaties en 3,296% voor de 2031 obligaties, terwijl de netto actuariële rendementen (d.w.z. het bruto rendement waarvan de roerende voorheffing van 30% is afgetrokken) 1,726% voor de 2026 obligaties en 2,258% voor de 2031 obligaties zullen bedragen.

De netto-opbrengsten van de uitgifte van de obligaties worden verwacht 149.320.000 EUR te bedragen na aftrek van de kosten (in het geval het totale nominale bedrag waarvoor de obligaties worden uitgegeven 150 miljoen EUR bedraagt) of 249.320.000 EUR na aftrek van de kosten (in het geval het totale nominale bedrag waarvoor de obligaties worden uitgegeven 250 miljoen EUR bedraagt).

De obligaties worden beheerst door het Belgisch recht en geven recht op een terugbetaling van 100% van hun nominale waarde op de vervaldag, namelijk 5 juli 2026 voor de 2026 obligaties en 5 juli 2031 voor de 2031 obligaties.

De nominale waarde van de obligaties bedraagt 1 000 EUR en het minimale inschrijvingsbedrag bedraagt 10 000 EUR.

De inschrijvingsperiode begint op 21 juni 2019 (9.00 uur) en eindigt op 28 juni 2019 (17.30 uur) voor de 2026 obligaties en eindigt op 21 juni 2019 (17.30 uur) voor de 2031 obligaties. De inschrijvingsperiode van de 2026 obligaties kan vroegtijdig afgesloten worden vanaf 21 juni 2019 (17.30 uur) (zie pagina’s 116-117 van het gedeelte “Inschrijving en verkoop” van de Nederlandse vertaling van het prospectus). Particuliere beleggers worden daarom aangeraden om in te schrijven op de 2026 obligaties op de eerste handelsdag van de inschrijvingsperiode voor 17.30 uur.

De betaaldatum van de obligaties is vastgesteld op 5 juli 2019.

KBC treedt op als “Coordinator” en “Bookrunner” en is tevens gemandateerd als agent in de context van de uitgifte en notering op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel van de obligaties. Belfius, Degroof Petercam en ING treden op als co-managers.

Inschrijven
Om in te schrijven op de obligaties of voor bijkomende informatie kunnen beleggers contact opnemen met KBC (www.kbc.be/nl/gimv), Belfius (www.belfius.be/gimv), Degroof Petercam (www.degroofpetercam.be/nl/nieuws/gimv_2019) of ING (https://www.ing.be/nl/retail/investing/investments/bonds).

Het Prospectus kan geraadpleegd worden op de websites van de FSMA (https://www.fsma.be/nl/prospectus-ems), van Gimv (www.gimv.com) en van KBC (www.kbc.be/nl/gimv), Belfius (www.belfius.be/gimv), Degroof Petercam (www.degroofpetercam.be/nl/nieuws/gimv_2019) en ING (https://www.ing.be/nl/retail/investing/investments/bonds).

Een papieren kopie van het prospectus is ook gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel van Gimv, gelegen Karel Oomsstraat 37, 2018 Antwerpen, België.

Klachtendienst
Hebt u een klacht, dan kunt u deze richten tot uw financieel adviseur bij uw plaatselijk kantoor van KBC, Belfius, Degroof Petercam of ING. Indien u niet tevreden bent over het antwoord, dan kunt u contact opnemen met KBC-Klachtenmanagement, Brusselsesteenweg 100, 3000 Leuven, Bank Degroof Petercam NV, Operational Risk Management, Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussels, of per e-mail op claims@degroofpetercam.com, de dienst Klachtenbeheer Belfius (Collinummer 7908), Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel of per e-mail: complaints@belfius.be. en ING Complaint Management, Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel.

Mocht u niet meteen een oplossing vinden na contact met een van de bovengenoemde diensten, dan kunt u contact opnemen met de Ombudsdienst voor financiële conflicten, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel (www.ombudsfin.be).

Financiële kalender Gimv

  • Algemene vergadering boekjaar 2018-2019: 26 juni 2019
  • Halfjaarresultaten boekjaar 2019-2020 (periode 01/04/19-30/09/19): 21 november 2019

-----

BELANGRIJKE MEDEDELING

DEZE MEDEDELING IS NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR ZULKE VERSPREIDING VERBODEN IS ONDER TOEPASSELIJK RECHT.

Deze mededeling vormt geen aanbod tot verkoop of tot inschrijving van effecten, of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten of inschrijving van effecten, en er zal geen verkoop van effecten of inschrijving van effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waarin zulk aanbod, uitnodiging, verkoop of inschrijving onwettig zou zijn zonder voorafgaandelijke registratie of kwalificatie onder de financiële wetgeving van zulk rechtsgebied.

De uitgifte, inschrijving op of aankoop van effecten is onderworpen aan bijzondere wettelijke of reglementaire beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. Gimv NV is niet aansprakelijk in het geval dat deze beperkingen worden overtreden door enige persoon.

Er wordt geen openbaar aanbod gedaan van enige effecten, waarnaar wordt verwezen in dit document, in de Verenigde Staten. De effecten waarnaar wordt verwezen in dit document zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933 (de “Securities Act”) of bij enige andere toezichthouder op effecten van enige staat of andere jurisdictie van de Verenigde Staten en mogen niet worden aangeboden, verkocht, verpand of op enige andere wijze overgedragen of geleverd, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten, uitgezonderd in een transactie die niet onderworpen is aan of beantwoordt aan de vereisten van een toepasselijke uitzondering van, de registratievereisten van de Securities Act.

De effecten waarnaar in dit document wordt verwezen werden niet goedgekeurd of afgekeurd door de SEC, enige andere toezichthouder op effecten van enige staat of andere toezichthoudende overheid van de Verenigde Staten, noch hebben dergelijke autoriteiten de gepastheid van dit voorgestelde aanbod of de adequaatheid of accuraatheid van dit document beoordeeld. Elke stelling die het tegendeel zou beweren maakt een strafrechtelijk misdrijf uit in de Verenigde Staten.

Dit document is geen aanbiedingsdocument of prospectus in verband met een aanbieding van effecten door Gimv NV. Beleggers mogen geen aanbod van effecten aanvaarden die vermeld worden in dit document noch dergelijke effecten verwerven tenzij ze dit doen op basis van de informatie opgenomen in het Prospectus. Dit document betreft reclame in de zin van Richtlijn 2003/71/EC, zoals gewijzigd.