Verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders Verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders Verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Verslag van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders

Corporate

Vandaag heeft de gewone algemene vergadering (AV) van Gimv plaatsgevonden. 40,81% van het aandelenkapitaal was vertegenwoordigd (11.109.957 aandelen). De AV stelde het brutodividend vast op 2,60 EUR bruto per aandeel (netto 1,82 EUR) in de vorm van een keuzedividend.

De AV aanvaardde vandaag het voorstel van de raad van bestuur om over het boekjaar 2022-2023 een brutodividend van 2,60 EUR (netto 1,82 EUR) per aandeel uit te keren in de vorm van een keuzedividend. Dit brengt het brutodividendrendement op de slotkoers van het aandeel per 27 juni 2023 op 6%. De exacte modaliteiten van het keuzedividend zullen eerstdaags via een afzonderlijk persbericht worden bekendgemaakt.

Verder werd ook de jaarrekening van het boekjaar 2022-2023 goedgekeurd en verleende de algemene vergadering kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.

De AV keurde de herbenoeming goed van mevrouw Hilde Laga, de heer Marc Descheemaecker, de heer Geert Peeters en mevrouw Brigitte Boone als bestuurders van de Vennootschap op voordracht van de Vlaamse Participatiemaatschappij NV. Daarnaast werd de coöptatie van de heer Jan Desmeth als nieuwe bestuurder op voordracht van de Vlaamse Participatiemaatschappij NV in opvolging van de heer Karel Plasman goedgekeurd.

Ten slotte werd herhaald dat de raad van bestuur op de hoogte werd gebracht van de intentie van de referentieaandeelhouder (Vlaamse Participatiemaatschappij NV, waarvan de aandelen voor 100% worden aangehouden door het Vlaamse Gewest) om de mogelijke strategische opties voor haar deelneming in Gimv te onderzoeken, waaronder de mogelijkheid van een gehele of gedeeltelijke verkoop. Rothschild & Co werd door de Vlaamse Overheid gemandateerd om deze strategische opties in kaart te brengen. Het verloop en de timing van een eventuele verdere procedure zijn op dit ogenblik niet bekend.