Verslag van de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders - Algemene vergadering keurt brutodividend van 2,45 EUR per aandeel goed Verslag van de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders - Algemene vergadering keurt brutodividend van 2,45 EUR per aandeel goed Verslag van de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders - Algemene vergadering keurt brutodividend van 2,45 EUR per aandeel goed

Verslag van de gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders - Algemene vergadering keurt brutodividend van 2,45 EUR per aandeel goed

Corporate

Vandaag heeft de gewone algemene vergadering (AV) van Gimv plaatsgevonden. 28,06 % van het aandelenkapitaal was vertegenwoordigd (6.504.171 aandelen). De AV keurde het dividendvoorstel goed waardoor op 7 juli eerstkomend 2,45 EUR bruto per aandeel (netto 1,8375 EUR) zal worden betaalbaar gesteld (coupon nr.18). Ook de voorstellen van de buitengewone algemene vergadering (BAV) werden aanvaard.

Gimv betaalt over het boekjaar 2010-2011 een brutodividend van 2,45 EUR per aandeel (netto 1,8375 EUR).

Gimv realiseert over het boekjaar 2010-2011 een nettowinst (deel groep) van 135,2 miljoen EUR. De AV aanvaardde vandaag het voorstel van de raad van bestuur om over het boekjaar 2010-2011 een brutodividend van 2,45 EUR (netto 1,8375 EUR) per aandeel uit te keren. Op 7 juli 2011 zal dit dividend worden betaalbaar gesteld (coupon nr.18). Dit brengt het brutodividendrendement over de gemiddelde beurskoers van het boekjaar 2010-2011 op 6,3%.

Verder werd ook de jaarrekening van het boekjaar 2010-2011 goedgekeurd. Tevens verleende de AV kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat, afgesloten op 31 maart 2011.

De AV keurde ook de benoeming van volgende nieuwe bestuurders goed, en dit voor een periode van vier jaar, tot sluiting van de gewone algemene vergadering van 2015: mevrouw Christine Van Broeckhoven, de heer Urbain Vandeurzen, de heer Johan Van den Driessche en de heer Francis Vanderhoydonck. Een kort curriculum vitae van de voorgestelde nieuwe bestuurders is terug te vinden op www.gimv.com, onder de rubriek corporate governance/raad van bestuur. Daarnaast keurde de AV ook de herbenoeming goed van mevrouw Martine Reynaers.

Na de AV kwam de raad van bestuur van Gimv samen en werd door de vergadering van bestuurders beslist om Urbain Vandeurzen te benoemen tot voorzitter van de raad van bestuur van Gimv.

Buitengewone Algemene Vergadering

Aangezien het vereiste quorum voor de BAV van 26 mei ll. niet werd bereikt, vond vandaag eveneens de BAV plaats. In deze BAV werd de bestaande machtiging aan de raad van bestuur met betrekking tot het toegestaan kapitaal uitgebreid teneinde de mogelijkheid van een keuzedividend te voorzien en werd de vertegenwoordigingsbevoegdheid inzake het dagelijks bestuur geactualiseerd. Verder werden de statuten in overeenstemming gebracht met de bepalingen van de nieuwe wetgeving betreffende de uitoefening van bestaande rechten van aandeelhouders in genoteerde vennootschappen. Deze wijzigingen zullen evenwel pas in werking treden vanaf 1 januari 2012. Tot slot diende te worden vastgesteld dat het vereist quorum voor de BAV met betrekking tot de fusie tussen Gimv en VIM niet werd bereikt, zodat een nieuwe BAV zal plaatsvinden op 19 juli 2011.