Verslag van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders - Algemene Vergadering keurt brutodividend van 2,40 EUR per aandeel goed Verslag van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders - Algemene Vergadering keurt brutodividend van 2,40 EUR per aandeel goed Verslag van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders - Algemene Vergadering keurt brutodividend van 2,40 EUR per aandeel goed

Verslag van de Gewone en Buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders - Algemene Vergadering keurt brutodividend van 2,40 EUR per aandeel goed

Corporate

Vandaag heeft de Gewone Algemene Vergadering (AV) van Gimv plaatsgevonden. 28,66 % van het aandelenkapitaal was vertegenwoordigd (6.642.020 aandelen). De AV keurde het dividendvoorstel goed waardoor op 8 juli eerstkomend 2,40 EUR bruto per aandeel (netto 1,80 EUR) zal worden betaalbaar gesteld (coupon nr.17). Ook de voorstellen van de Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) werden aanvaard.

Gimv betaalt over het boekjaar 2009-2010 brutodividend van 2,40 EUR per aandeel (netto 1,80 EUR)

Gimv realiseert over het boekjaar 2009-2010 een nettowinst (deel groep) van 117,5 miljoen EUR. De AV aanvaardde vandaag het voorstel van de Raad van Bestuur om over het boekjaar 2009-2010 een brutodividend van 2,40 EUR (netto 1,80 EUR) per aandeel uit te keren. Op 8 juli 2010 zal dit dividend worden betaalbaar gesteld (coupon nr.17). Dit brengt het brutodividendrendement over de gemiddelde beurskoers van het boekjaar 2009-2010 op 6,6%.

Verder werd ook de jaarrekening van het boekjaar 2009-2010 goedgekeurd. Tevens verleende de AV kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat, afgesloten op 31 maart 2010.

De AV keurde ook de benoeming van volgende bestuurders goed, en dit voor een periode van vier jaar, tot sluiting van de gewone Algemene Vergadering van 2014: mevrouw Christ’l Joris, mevrouw Sophie Manigart, de heer Bart Van Hooland en de heer Dirk Boogmans.

Ten slotte werd de benoeming van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCV, vertegenwoordigd door Jan De Luyck, tot commissaris goedgekeurd en dit voor een periode van drie jaar eindigend na de Algemene Vergadering over het boekjaar 2012-2013.

Buitengewone Algemene Vergadering

Aangezien het vereiste quorum voor de BAV van 1 juni ll. niet werd bereikt, vond vandaag eveneens de BAV plaats. In deze BAV werd de machtiging aan de Raad van Bestuur goedgekeurd om eigen aandelen te verkrijgen dan wel te vervreemden ter voorkoming van een dreigend ernstig nadeel, en dit voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf 30 juni 2010. Tevens werd de machtiging van de Raad van Bestuur om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met het toegestaan kapitaal goedgekeurd.